Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 6.3 MHU πλήρως συμβατή με το σύστημα GE Optima™ CT660

Εστίες
0.7 x 0.6 / 0.9 x 0.9

Θερμοχωρητικότητα
6.300 kHU