Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 3.5 MHU πλήρως συμβατή με τα συστήματα GE ProSpeed

Εστίες
0.9 x 0.7 / 1.2 x 1.2

Θερμοχωρητικότητα
3.500 kHU