Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 5.3 MHU πλήρως συμβατή με τα σύστημα Siemens Sensation 10/16

Εστίες
0.5 x 0.7 / 0.8 x 1.2

Θερμοχωρητικότητα
5.260 kHU