Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 3.5 MHU πλήρως συμβατή με τα ακόλουθα συστήματα:
HiSpeed DX/i, HiSpeed FX/i, HiSpeed LX/i

Εστίες
0.9 x 0.7 / 1.2 x 1.2

Θερμοχωρητικότητα
3.500 kHU